Olyan terhet rakott modelljeire a festő, csoda, hogy nem szakadt be a vászon

| Cikk eltávolítása
Cimkék:
Olyan terhet rakott modelljeire a festő, csoda, hogy nem szakadt be a vászon

Irgalmatlan festészet

 

Kihívás Nagy István képeit nézni. Mu?vei hamar foglyul ejtik a tekintetet, mágnesként vonzzák, s ha mégis elkalandozik, konokul visszaparancsolják magukhoz. A szem azután apránként letapogatja a látványt, minden részletet alaposan szemügyre vesz. Ám a tekintet mintha mégis mindvégig egyetlen pontra szegezo?dne. Az egyes részletek ugyanis, mégannyira különbözzenek is egymástól, mintha folyvást egymást ismételnék. Ide-oda vándorol a tekintet, s közben mégis szinte mozdulatlan.

Nagy István képeiben van valami megrendíto? monotónia. A mu?vei ?egyhangúak?, de úgy, ahogyan egyhangú a bizánci festészet, az egyiptomi szobrászat vagy az archaikus görög szobrászat is. Nehéz eldönteni, mi is vonzza olyan makacsul a tekintetet. Nem a téma, hiszen az olyannyira egyszeru?, hogy pillanatok alatt fölmérheto?. Nem a megformáltsága, hiszen abban is már-már fokozhatatlan redukció nyilvánul meg. Nem a felületkezelés, hiszen az, ha mégoly gazdag és árnyalt, mégis homogén lepelként takarja be a vásznak vagy papírok felületét. Mindaz, amit Nagy István látni enged, végtelenül egyszeru?nek hat. Ám az egész mégis lenyu?gözo?en gazdag, bonyolultan rétegzett. Talán nem is az fejt ki igazi vonzero?t, ami a vásznakon és papírokon látható, hanem amit a látvány mintegy beburkol és etto?l láthatatlan. Ez az aura. Ami persze kizárólag látványként tud megnyilvánulni, de amibe a szem mégsem tud sehol belekapaszkodni. Nagy István képeit úgy vonja be az aura, mint valami háttérsugárzás: folyamatos energiaforrásként, sötét izzásként. Nehéz ?fogást? találni a képein. Hogy miért? Ha gyorsan kellene választ adnom, azt mondanám: azért, mert nem ?érdekesek?. Hiszen mito?l érdekes valami? Attól, hogy eltér a környezetéto?l, kiválik abból, s rendhagyónak, kivételesnek látszik. Vagyis egyszeri. Nagy István azonban mintha minden képével éppen ennek az ?egyszeriségnek? üzenne hadat. Illetve dehogy is üzen hadat. Alkatából következo?en inkább ösztönösen tartózkodik to?le. Nem az ?érdekes? nyu?gözi le, hanem inkább az, ami belesimul a köznapiba. Képei nem feltu?no?ek. Ám ha egyszerre sok mu?vével szembesülünk, akkor paradox módon éppen ez bennük a feltu?no?. A feltu?nés és az ?érdekesség? kerülésével ugyanis olyasmit követ el, ami a 20. századi mu?vészetben rendhagyónak mondható. A rendkívüli helyett a megszokottat keresi, a kivételes helyett az átlagost. Az újdonságnál jobban lenyu?gözi o?t az ismétlo?dés. Bizonyos tekintetben tabukat sért hát: a modern mu?vészet nagy tabuit hagyja figyelmen kívül. így azután, akarva akaratlanul, o? is radikális; de számára ez nem folyamatos megújulást jelent, hanem ? a szó eredeti jelentésének megfelelo?en ? a saját gyökereihez való ragaszkodást.

?Az én képeimnek nincsen témája, témáik: a témátlanság?, nyilatkozta 1928-ban. Ez az állítás különösnek hangzik egy olyan festo? esetében, aki kizárólag figuratív képeket festett. Hatalmas életmu?vében nincs olyan darab, amelynek ?témáját? ne lehetne szavakkal rögzíteni. Katona. Erdélyi paraszt. Anya. Öregasszony. Gyermek. Férfi. Virágcsendélet. Domb. Hegy. Falusi utca. Szénaboglya. Kunyhó. Fa. Mást ezen kívül nem is nagyon festett. Nincsenek városi képek. Nincsenek csoportképek. Nincsenek történetek. Nincsenek jelenetek. Nincsenek történelmi képek. Semmilyen utalás a modern életkörülményekre, a technikára, gépekre. És hiányoznak az idézetek: a mu?vészet történetének semmilyen korszakára sem tesz nyílt vagy rejtett utalást. Vagyis hiányzik mindaz, ami a kortárs magyar és európai avantgárd festészetben fölfedezheto?. De bizonyos témák azért nem hiányoznak, még ha számuk csekély is. Ha Nagy István ennek ellenére szükségesnek tartja a ?témátlanság hangsúlyozását?, akkor ez azt jelenti, hogy a ?téma? számára, éppúgy, mint egy másik nagy monotematikus festo?, Morandi számára is, alkalom csupán, hogy a segítségével behatoljon egy olyan tartományba, ahol a téma valóban másodlagos lesz valamihez képest. Mégoly távol álljanak is egymástól, de ebben a vonatkozásban Nagy Istvánt a legradikálisabb kortárs nonfiguratív festo?kkel lehet párhuzamba állítani: Kandinszkijjel, illetve Maleviccsel. O?k is másodlagosnak tartották a témát ? az elo?bbi a festmény szellemi dimenziójához, az utóbbi a minden témát megelo?zo? plasztikus érzékenységhez képest. Nagy István soha nem lépett a nonfiguratív festészet útjára, de a ?szellemiséget? és az ?érzékenységet? éppúgy a festészet elso?dleges és nélkülözhetetlen elo?feltételének tartotta, mint két kortársa, akik ráadásul különös vonzalmat éreztek éppen az ikonfestészet iránt.

Mi az a tartomány, ahová Nagy István a ?téma? segítségével behatolni akart? ?Az életet kerestem ? mondja idézett vallomásában ?, az életnek egy rezzenését.? Pár évvel késo?bb, 1933-ban pedig így vallott: ?Egy életen át kerestem azt a lényeget. A témában a lelket. Fák, házak, virágok, emberarcok bonyolult összevisszaságában azt, ami a felületek alatt vibrál. A belso? hu?séget. A hasonlatosságot, amiben az egész él. Az egész!? Rezzenés, lélek, vibrálás ? csupa megfoghatatlan mino?ség. Miközben mégis mindegyik húsbavágóan súlyos. Az élet centrumának a kisugárzásai. Vagy oda világítanak be. Ugyanannak az ismeretlennek a körülírásai, mint Kandinszkijnél a ?szellemi? vagy Malevicsnél a ?tiszta plasztikus érzékenység?. Különös csend árad Nagy István képeibo?l: mintha a ?témáknak?, az arcoknak, a domboknak, a fáknak vagy a kunyhóknak az lenne a rendeltetésük, hogy o?rizzék a bejáratot ehhez az ismeretlenhez. O?rt állnak és vigyáznak valamire. Némán szolgálnak. Csak a ?témákat? látni a képeken ? ennek ellenére: nehéz megszabadulni az érzésto?l, hogy amit látni, az nemcsak azért tu?nik fel, hogy a tekintet önmagáért élvezze o?t, hanem hogy utaljon valami ismeretlenre. Még akkor is így van ez, ha konkrét utalásnak semmi nyoma. És mégis: amit látni, az mind úgy azonos önmagával, hogy közben önmagán túl valami másból is részesedik. A képeken megjeleno? arcok (de dombok, fák és házak is) elmondhatnák Juhász Gyula szavaival: ?várnak a nem ismert tartományok.? Juhász versének címe: Imitatio Christi. Nagy Istvánnál is a témák utánoznak valamit ? egyfajta imitatio Christi szemtanúi vagyunk. A ?témák? a nagy témátlanságot szolgálják, ami a fosztóképzo? ellenére teljességnek mondható. Ez az aura. Minden úgy teljes Nagy István képein, hogy közben valami mélységes hiányérzetet szabadít fel. Juhász Gyula versének kifejezésével élve: ?a távol honvágyát.? Talán innen a csend, amely beburkolja ezeket a képeket.

?Hasonlatosság?, mondja Nagy István: ezt kereste, mert ez az, amiben az egész él. Hasonlóságon azonban nem realisztikus vagy naturalisztikus másolást kell érteni, nem a képi világnak egy külso? világgal való egyezését. Azért fontos kiemelni ezt, mert Nagy István hangsúlyozottan figuratív képei láttán a nézo? hajlamos mindenekelo?tt erre figyelni. A portrékat nézve a modellt ülo? embereket igyekszik meglátni, a tájakat, falvakat, falusi kunyhókat látva pedig az erdélyi, az alföldi vagy éppen balatoni vidékekre szeretne ráismerni. A ráismerésnek ez a naiv hite árad mindabból a lelkendezésbo?l, amely sok kritikust jellemez a húszas évekto?l napjainkig. Számukra a képek szinte kizárólag arra szolgálnak, hogy ablakot nyissanak a tájakra és az emberekre, s a képekben azután ki-ki a kénye-kedve szerint fedezi föl a tisztaságot, a romlatlanságot, az o?siséget, a to?sgyökeres magyar vagy székely alkatot stb. És innen már csak egy lépés a politikai felhangokkal színezett esztétikai állásfoglalás, amire jó példa a két háború közötti Keleti Újság egyik kritikusának az álságos elismerése: ?Erro?l az emberro?l lepattan a nyugati kultúra minden rafinériája, lelke átúszta a Szajnát, átúszta a Rajnát s még csak meg se vizesedett.? Dicséretnek szánta, csak éppen arra nem figyelt, ami Nagy Istvánnak a legfontosabb lehetett: a kompozícióra, a megfestett téma sajátos megjelenítésére, a látvány su?rítésére, az élvezetteljes részletekre, a felületkezelés finomságának és durvaságának a különös egyvelegére. Vagyis nem töro?dött azzal, hogy miközben Nagy István a ?tiszta természetet?, a Kárpát-medencei állítólagos ?romlatlanságot? vászonra transzponálta, egyszersmind radikálisan transzformálta is. A maga módján éppolyan radikálisan, mint ? a maguk egymástól is eltéro? módján ? a Nyolcak tagjai vagy Egry vagy Nemes Lampérth vagy Mednyánszky.  Az újságíró azt hitte, hogy Nagy István képeit nézi, de valójában nem ezeket látta, hanem valami megálmodott mélymagyar festészetet. Legalább annyira vak volt Nagy mu?veivel szemben, mint ? egészen más irányból ? az avantgárd azon zászlóvivo?i, akik viszont Nagy Istvánt az ?egyhúrúság? és ?monotónia? miatt kárhoztatták. Akik az ?édes Erdélyt? és a ?tiszta forrást? vették csak észre Nagy Istvánban, azok nem akartak szembesülni azzal, hogy ez a súlyos és irgalmatlan festészet a leheto? legillúziótlanabbul számol le minden önáltató délibábbal. Akik viszont a ?modernséget? hiányolták belo?le, azok a képek plasztikus gazdagságára, páratlanul su?rített kompozícióira, a horror vacui festo?i-grafikai megjelenítésére, a felületkezelés nagyon is rafinált megoldásaira nem voltak tekintettel.

Nagy István ereje csak részben magyarázható a témaválasztásával. A téma számára ? mint minden jelento?s festo? esetében ? olyan ?kapu?, amelyen át egy olyan festo?i világba lehet belépni, ahol nem a téma a dönto?, hanem a megjelenítésének mikéntje. Maradjunk még a ?hasonlóság? kérdésénél, s vegyük szemügyre a portrékat. Egyrészt nem vitatható ezek élethu?sége, azaz egyénítettsége: nyilvánvaló, hogy mindegyik más és más emberro?l készült. Másrészt azonban minél tovább nézzük ezeket az arcokat, annál inkább egymásra kezdenek hasonlítani. Csupa egyedi arc, és közben mégis mintha mindegyik ugyanazon arcnak lenne kísérteties, egyszerre azonos és mégis eltéro? változata. Elég egy futó pillantást vetni a szénnel rajzolt katonaportrék sorozatára, hogy lássuk: mindegyik képnek más és más katona ült modellt. Az egyik, bár tágra nyitja a szemét, érezheto?en semmit nem lát maga körül: makacsul befelé tekint. A másik farkasszemet néz velünk, olyan makacsul, hogy nehéz is sokáig szembenézni vele. A harmadikat profilból látni, és a szemét árnyék takarja el. A negyedik egykedvu?en maga elé bámul. Az ötödiknek be van kötve a feje, amito?l élettelen bábu hatását kelti. A hatodiknak szinte ördögi a tekintete; eldönthetetlen, hogy vicsorog-e vagy csak a hidegto?l vacog. És így tovább: mindegyik különbözik a másiktól, és mindegyik más érzéseket vált ki a nézo?bo?l. Ám ha egymás mellé helyezzük a sok portrét, akkor úgy kezdenek hasonlítani egymásra, ahogyan a rendo?rségi nyilvántartások albumaiban a bu?nözo?k. E katonák között sok minden rokonságot teremt. Mindenekelo?tt a halál közelsége, hiszen a portrék elkészülte után szinte biztos, hogy mindegyik elesett. Valamennyien a halál küszöbén állnak. Egyelo?re persze még nagyon is élnek ? de a rájuk szegezo?do? tekintet, Nagy István tekintete akarva-akaratlanul a halál árnyékában látja o?ket. Ám ezen a külso?, vagyis a képekbo?l közvetlenül nem kiolvasható szemponton túl más is közösséget teremt közöttük. Például az, hogy szinte egyiknek sincsen környezete: a fejek teljesen kitöltik a papírosok vagy vásznak felületét, amito?l olyan benyomást keltenek, mintha felnagyították volna o?ket. A fej kizárólagossá válik, illetve az egész világ egy fejbe su?ru?södik össze. A szénnel rajzolt portrék esetében ráadásul nemcsak a fej tölti ki a papír teljes felületét, hanem maga a szén is szinte mindent beterít. Olyan su?ru?n fed be mindent, hogy szinte kérdéses, hogy a festo? szénnel rajzolt-e a fehér papírra, vagy a feketével bevont felületro?l kaparta-e le a fekete színt. A szénnel rajzolt csíkok homogén felületet képeznek, s ebbo?l körvonalazódik ki a fej. A végeredmény pedig a már említett kísérteties hasonlóság.

A hasonlóság az egyénítettség rovására tud csak érvényesülni. Hadd ismételjem meg, hogy igazságtalanság lenne elvitatni e portréktól az egyéni jelleget. Ráadásul Nagy István nemegyszer készített a szó hagyományos értelmében vett portrét: azok a képei teljes mértékben eleget tesznek a mu?faji követelményeknek. Ám a katonaportrék ? vagy a gyerekeket, öregasszonyokat ábrázoló képek ? többsége azt sugallja, hogy Nagy István elso?dleges célja nem az volt, hogy a modellnek az egyéniségét, jellemét, lelki habitusát ragadja meg. Persze mindezt megragadja és rögzíti, felülmúlhatatlan ero?vel. De közben jobban izgatja o?t valami más. A megrajzolt vagy megfestett modellekre ugyanis olyan terhet rak, hogy csoda, hogy a papír vagy a vászon nem szakad be. Ám ez a teher nem fizikai, hanem metafizikai. Az egyéniség, a lelki habitus, a jellem, a karakter ezeken a képeken nem arra szolgál, hogy egy ember plasztikusan álljon elo?ttünk (noha többségük tényleg olyan plasztikus, mintha szobor lenne); mindez inkább arra alkalmas, hogy megteremtse azt az alapot, ahonnan azután el lehet rugaszkodni oda, ahol már nem az egyéniség, nem a jellem, nem az egyszeriség a dönto?. Ezek a portrék a principium individuationis ellenében készültek. Ezért írhatta Kosztolányi, hogy Nagy István figurái ?egyiptomi tekintettel? bámulnak a semmibe, és ezért rokoníthatók a bizánci festészet hagyományával is. Természetesen nem a stílusjegyek alapján. Nagy Istvánnál az egyénítettség csak közbülso? állomás, s a végcél valami olyasmi, ami több a léleknél. Paradox kifejezéssel élve: mintha a lélek lelkét keresné ? azt, ami minden emberben közös. Az egyéniség mindenkinél különbözo?. Mégis van, amibo?l mindenki egyformán részesedik. Azt, ami az Én mögött terül el, Nietzsche terra incognitának nevezte, s a Maga elnevezéssel illette. Simone Weil az Én mögötti ismeretlent szentnek nevezte: ?Az, ami szent, távolról sem a személyünk, hanem épp az, ami emberi lényünkben személytelen?, írja, majd hozzáteszi: ?Mindaz, ami személytelen az emberben, szent. És egyedül az szent.? Ebbe a személytelenbe Weil szerint csakis a kivételes figyelem révén lehet behatolni. Az ilyen figyelem az embert leválasztja a körülményekro?l, kiemeli az esetlegességek hálójából, s egy olyan magot fedez fel benne, amely az embert messze túlhaladó létezés centrumával egynemu?. Nagy István portréi, mint a bizánci portrék is, ennek a magnak a megkerülhetetlen jelenlététo?l olyan súlyosak. Ez izzik és sugárzik a képek minden mozzanatában.

Nem lehet nem észrevenni persze e portrék magyar vagy székely jellegét. Egy pillanatig sem kérdéses, hogy ezekre a mérhetetlenül megviselt, folytonosan feszült, szívszorító arcokra Európának csakis ebben a régiójában lehetett rátalálni. Az viszont korántsem magától érteto?do?, hogy valaki éppen így örökítette meg o?ket. Hiszen amennyire magyarosak ezek az arcok, annyira nem jellemzo? a magyar mentalitásra az olyan illúziótlanság, amellyel Nagy István pillant rájuk, a megszépítésnek az a teljes hiánya, amelyben legfeljebb Adyt vagy Móriczot mondhatta volna rokonának. Nagy István nem esett sem az önámításnak, sem az önsajnálatnak a bu?nébe, s emiatt, ha lehet így mondani, nem jellegzetesen ?magyaros? a festészete. Kérlelhetetlensége révén egy évszázados, a mai napig eleven magyar hagyománnyal szegül szembe. Illúziótlansága azonban nemcsak társadalmi és történelmi természetu?, hanem metafizikai dimenziói is vannak.

A metafizika viszont, ami jelen esetben az emberi esendo?ség iránti szenvedélyes érdeklo?dést takar, nem kötheto? egy kiválasztott néphez, etnikumhoz, nemzethez. Két évvel Nagy István halála után, 1939-ben a költo? Gulyás Pál ezt írta Nyugaton át kelet felé címu? tanulmányában: ?A magyar sors: emberi sors is… a faj sorsa hozzászoktat a sorshoz, a patrióta a heveny bajok mögött ember-magjával a végzethez beszél, s küldetésnek érzett pályája teremt Istent neki. Ilyen faji szorongásból táplálkozó, de azon túlcsapó vallást Nyugaton hiába keresünk: az ószövetségi zsidók, Dosztojevszkij oroszai bogozták így össze népi bánatuk Istenük természetével.? Attól mélyen magyarok ezek az arcok, hogy nem zárulnak be a magyarságukba, hanem az emberi egzisztenciára irányítják a figyelmet ? arra az egzisztenciára, amely keleten éppolyan törékeny, mint nyugaton vagy a világ bármely egyéb pontján.

Nagy István nem az elvont általánosban jeleníti meg az egyedit, hanem fordítva: a lokálisban fedezi fel az egyetemest. Képein ráismerni a tájakra, az utcákra, a vizekre, az erdo?kre, a hegycsúcsokra, többségük akár térképen is kijelölheto?. És mégis, ezek a festo?i látványok úgy viszonyulnak az eredetihez, mint az álmok a szavakhoz, amelyekkel felidézni akarják o?ket. Minden azonosság ellenére mélységes szakadék választja el a ketto?t. A portrékhoz hasonlóan a tájképeknél is hatványozottan múlja felül az eredetit a vásznakon megjeleno? látvány. A táj Nagy István számára éppúgy sorskérdés, mint az emberi arc. Ráadásul mintha nem is az embernek, hanem magának a kozmosznak a sorsa forogna kockán. Van, amikor feltárul az ég, s a képek felszínének háromnegyedét a hol kék, hol mélyszürke, hol felho?kto?l szántott égbolt takarja be ? vagy takarja ki. Mint Caspar David Friedrich Szerzetes a tengerparton vagy Goya A kutya címu? képén, az ég Nagy Istvánnak ezeken a képein több mint természeti képzo?dmény: a menny nyílik meg a föld fölött, a transzcendencia tárul ki, megváltást ígérve a lenti világnak. Más képeken ezzel szemben az égbo?l alig látszik valami. A dombok foglalják el az ég helyét, s mint megannyi hatalmas állat, úgy púposodnak fölfelé, hol ritmikusan sorjázva, hol elszórtan. Az, ahogyan az erdo?csíkok, a falombok, a szénaboglyák, a bárányok, a hófödte barázdák vagy az apró kunyhók kottafejekként sorjáznak, zenei jelleget kölcsönöz a képeknek: még a párizsi festo?iskolák hagyományát is föl lehet fedezni e képeken. Monet hatásával is magyarázható, amikor például ugyanazt a domb mellett megbúvó viskót különbözo? napszakokban festi meg. Ám a párizsiaktól mégis eltérnek ezek a képek. A festo?i kifinomultság és az élvezetteljes megoldások mélyén nem csak esztétikai, vizuális problémák rejlenek. E képek, mégannyira kizárólag a szemhez szóljanak is, nem csak a látás kielégítését célozzák. Valami mély szorongás is árad e tájképekbo?l, olyasfajta bánat, amelyet Vajda János érzett a hegyek között járva: ?Valami nagy, rejtett bánat / Fogja el az egész tájat; / Az a bánat, mit az ember / Érez és nevezni nem mer? (Sirámok). A folytatás még közelebb visz Nagy István tájainak rejtélyéhez: ?Az a nagy bú, amely téged / Vádol, örök nagy természet; / Mely kiégett szívvel kérdi: / Mért születni? minek élni?…?

A tájképeken sokszor többet látni a vásznon, mint ami a természetes látásmód szerint arra ráférhetne. Nagy István gyakran telezsúfolja a képet, de úgy, hogy közben mégis mindent meghagy levego?snek, könnyednek, tágasnak. Esztétikailag semmilyen kívánnivalót nem hagynak maguk után; mégis, egzisztenciálisan súlyosak és su?ru?k ezek a képek. Ugyanaz a feszült nyomottság árad belo?lük, mint a portrékból. A világ, amelybe belépés nyílik, minden tágasságával együtt fojtogató, szorongató. A kép kerete sokszor mesterségesen, ero?szakosan metszi félbe a látványt; mintha abroncs lenne a keret, amely, ha nem fogná körül a festo?i világot, akkor az a belso? feszültségto?l szétrobbanna. Ez az abroncsszeru? háló néha a festo?i világon belülro?l bomlik ki: az ágas-bogas, kopasz fák gyakran úgy borulnak rá a látványra, mint a szögesdrótból font acélhálók; szúrnak, vágnak, szinte véresek. Megannyi Krisztus-korona. Érdekes módon még a virágcsendéletek szerkezetei is így hatnak. Minden szép, esztétikus, technikailag tökéletesen kivitelezett ? és közben mégis minden kemény, komor, szikár, lefelé gravitáló. A színek, a finom megoldások csábítják a szemet, hogy mélyedjen el a részletekben, tapadjon rá a képek minden négyzetcentiméterére, ám közben ez a világ túszul is ejt. Minél tovább nézi az ember, annál ero?sebb a veszélyérzet, hogy mint a mocsár, úgy ejti foglyul. Van valami ragadozó jellege a tájképeknek; minden szépségükkel együtt nehéz szabadulni attól az érzésto?l, hogy olyanok, mint a népmesékben: becsalogatják az arra járót, hogy azután eltévedjen és soha ne találjon ki a su?ru? rengetegbo?l.

Ha embert fest Nagy István, akkor annak nincsen környezete, ha viszont tájat fest, abban nincsen ember. Az embert és a tájat mintha nem lehetne összeegyeztetni. Ám ha egymás mellé tesszük a portrékat és a tájképeket, akkor megszu?nik ez a ketto?sség; az arcok akár tájak is lehetnének, a tájak pedig érzo?, eleven lények. Ugyanaz a közös illúziótlanság hangolja egybe o?ket. A tájak is, az emberek is ugyanattól szenvednek. Hogy mi e szenvedés titka, ahhoz Nagy István nagyon kevés fogódzót kínál; a képeken hiába is keresni történelmi, szociológiai vagy társadalmi utalásokat. Mint minden nyomottság, e képeké is lefelé húz. Nagy István festészete súlyos és nehéz; a centruma valahol lent, a mélyben van, a föld alatt. A föld festményei a képei; mindennek, amit ábrázol, egyedüli rendeltetése, hogy elo?bb vagy utóbb a föld bekebelezze. 1914-ben Móricz ezt írta egyik regényében:

A föld is eszik. A föld megeszi az embert, amely megeszi a föld termését, a föld megeszik mindent, ami fölötte van. Az lassan mind visszakerül a föld gyomrába s lesz földdé… Hogy lehull a halott madár a földre, hiába repült olyan magasan… s a felho?bo?l hogy lecsurog az eso?ben a víz, pedig hogy fenn volt az ég színén. És a meteorcsillag darabokban hogy hull nyáron a földre, augusztusi éjszakákon, hogy hull a földre a csillag… A föld az eget is megeszi lassan.

Nagy István képein az ég mintha beszakadt volna, hogy a föld tornyosuljon a helyére, ragadozó módjára.

Festményein és rajzain ennek a Móricz által észlelt feltartóztathatatlan lakomának vagyunk szemtanúi. Ráadásul ebben a képi világban talán nemcsak a föld nyel el lassan mindent, hanem végül magát a földet is fölemészti valami anyagtalan sötétség. Van Nagy Istvánnak egy szénrajza, amely egy éjszakai erdo?t ábrázol. Egészen közelro?l nézve kiveheto? egy-két fatörzs, láthatók az egyes ágak, so?t a háttérben még a sötét égbolt is. Hátrébb lépve már kaotikus sötétségbe olvadnak a részletek, messziro?l nézve pedig egy szinte Malevicsre emlékezteto? monokróm felületet alkotnak. Két apró fehér folt világlik csak a kép közepén és bal szélén: egy-egy fehér kunyhó tetejének háromszöge. Mint a mesékben a pislákoló fény a sötét, veszélyekkel teli erdo?ben. Ezen a képen azonban a két fehér pontban nincsen semmi ígéretes. Nem kiutat mutatnak. Inkább olyanok, mint amikor az alagútban egyre apróbb lesz a kijárat fénye, hogy végül semmivé enyésszen. Ezen a képen az utolsó elo?tti pillanatot látni: a következo?ben a sötétség ezt a két fehér pontot is bekebelezi. Nagy István nem lépett rá Malevics vagy Ad Reinhardt útjára, de a monokróm sötétség nagy rejtélye nem volt idegen to?le. Esztétikai szenvedélye a látható világhoz kötötte és annak rezzenéseit, vibrálásait örökítette meg; egzisztenciális szenvedélye azonban az érzékelhetetlen homályra, a láthatatlanra, a megbonthatatlan sötétségre irányult. Nagy István minden képe e sötétség felé gravitál. A legszínesebb, legragyogóbb tájképeiben is ott lappang ez a fenyegeto? sötétség; még akkor is ezt érezni, ha egyébként semmi nem is utal rá. Képeinek nem aranyszínu? az aurája, mint a középkorban, hanem feketéllo?en sötét. A homály üli meg a tájait még napsütésben is, úgy, ahogyan a szénnel rajzolt portrékon a szénnel húzott vonalak pókhálószeru?en borítják be az arcot, s ha a festo? nem állna ellent, a legszívesebben felismerhetetlen sötétségbe burkolnák.

A sötétség e festo?i világ igazi túlpartja. Ha van megváltás, akkor ez az enyészet révén történo? megváltás; ha van transzcendencia, akkor ez nem a fénynek, hanem a feketeségnek a transzcendenciája.

 

Földényi F. László tanulmánya a kiállításról készült albumban olvasható.

folytatás

Legkedveltebb hírek
Fekete-Győr András, a Momentum elnöke az Állami Számvevőszékhez fordult, jelentette be Facebook oldalán
2020-10-28 09:08:26 | Hozzászólások: 0 | hirextra
Bakancslistás hellyé vált a hetente kilenc előadás tartó Tolna megyei mozi, ami az utolsó falusi filmszínház az országban
2020-10-28 09:00:00 | Hozzászólások: 0 | Népszava
A kollégák hamar rájönnek: Áron nem az ő oldalukon "játszik"
2020-10-28 08:58:33 | Hozzászólások: 0 | Tények TV2
Nem látszik a javulás. (Külföld)
2020-10-28 08:55:00 | Hozzászólások: 0 | Népszava
Kati és Saci katicabogarak jönnek rokonlátogatásra, ám helyhiány miatt Eperke úgy határoz pár napig vendégül látja oket
2020-10-28 08:51:07 | Hozzászólások: 0 | Tények TV2
A mexikóiak nem tudják, honnan indult a repülő, de sejtik, merre tartott
2020-10-28 08:41:00 | Hozzászólások: 0 | Népszava
Tipp: Kattints a képre a következő hír megtekintéséhez