Terror, boksz és lábatlan békák a 2019-es World Press Photo díjazottjai között

| Cikk eltávolítása
Cimkék:
Terror, boksz és lábatlan békák a 2019-es World Press Photo díjazottjai között
Vezeto? hi?r Spot News 1. di?j, egyedi Az e?v sajto?foto?ja: Yanela Sanchez hondurasi kisla?ny si?r, miko?zben o?t e?s az anyja?t, Sandra Sanchezt letarto?ztatja?k az amerikai hata?ro?ro?k a texasi McAllenben ju?nius 12-e?n. A beva?ndorlo? csala?dok tutajjal keltek a?t a Rio Grande mexiko?i partja?ro?l, azta?n az amerikai oldalon o?rizetbe vette?k o?ket. Sandra Sanchez elmondta, hogy egy ho?napig utazott a kisla?nya?val Ko?ze?pAmerika?ban e?s Mexiko?ban, mi?g eljutott az Egyesu?lt A?llamokba, ahol menede?kjogot ke?rt. A Trump-korma?nyzat “ze?ro? tolerancia?t” hirdetett, melynek e?rtelme?ben a hata?ron elfogott beva?ndorlo?k ellen bu?nteto?elja?ra?st indi?thatnak. Sok letarto?ztatott szu?lo?t elszaki?tottak a gyereke?to?l, gyakran ma?s- ma?s helyen tartotta?k o?ket fogva. Miuta?n ez a foto? megjelent a vila?g sza?mtalan orsza?ga?ban, az amerikai va?m- e?s hata?rve?delmi hivatal ko?zo?lte, hogy Yanela?t e?s az anyja?t to?bb ezer meneku?lo? ta?rsukto?l elte?ro?en nem szaki?totta?k el. Fotó: John Moore / Getty Images – World Press Photo Vezeto? hi?r Spot News 2. di?j, sorozat. 2018 februa?rja?ban ma?r o?t e?ve tartott a Damaszkusz ko?zele?ben le?vo? Kelet-Gu?ta te?rse?g, a la?zado?k egyik utolso? ko?ru?lza?rt teru?lete?nek ostroma. A korma?nyero?k rake?ta?kkal, bomba?kkal ta?madtak, e?s volt legala?bb egy felte?telezett ga?zta?mada?s is, februa?r 25-e?n, al-Shifunieh telepu?le?s ellen. Az Orvosok Hata?rok Ne?lku?l sege?lyszervezet jelente?se szerint februa?r 18. e?s ma?rcius 3. ko?zo?tt 4829 ember se?ru?lt meg e?s 1005 volt a hala?los a?ldozatok sza?ma. Fotó: Mohammed Badra / European Pressphoto Agency – World Press Photo Hi?r General News 1. di?j,. Egy ismeretlen fe?rfi pro?ba?lja visszatartani a sajto? ke?pviselo?it okto?ber 15-e?n, amikor szau?di nyomozo?k e?rkeznek Szau?d- Ara?bia isztambuli konzula?tusa?ra Dzsamál Hasogdzsi  (Jamal Khashoggi) u?jsa?gi?ro? eltu?ne?se?t ko?veto?en. A szau?di monarchia?t bi?ra?lo? u?jsa?gi?ro?t okto?ber 2-a?n la?tta?k utolja?ra, amikor bement a konzula?tus e?pu?lete?be. Hetekig tarto? fe?lrevezete?s uta?n a szau?diak ve?gu?l ko?zo?lte?k, hogy Hasogdzsi “dulakoda?s ko?zben” e?lete?t vesztette. A to?ro?k hato?sa?gok e?s a CIA szerint a szau?di titkosszolga?lat emberei o?lte?k meg a legmagasabb politikai ko?ro?k parancsa?ra. Fotó: Chris McGrath / Getty Images – World Press Photo Ko?rnyezet Environment 1. di?j, sorozat. Humanita?rius va?lsa?ghelyzet alakult ki aCsa?d-medence?ben re?szben politikai harcok, re?szben ko?rnyezeti te?nyezo?k ko?vetkezte?ben. A 40 millio? ember mento?o?ve?nek tekintheto? Csa?d-to? az elmu?lt 60 e?vben 90 sza?zale?kkal kisebbre zsugorodott az asza?ly, az erdo?irta?s e?s a rossz vi?zgazda?lkoda?s miatt. A mege?lhete?si leheto?se?gek, mint pe?lda?ul a hala?szat, elsorvadtak, a vi?zhia?ny folyamatosan konfliktusokat okoz. A te?rse?gben akti?v Boko Haram dzsiha?dista mozgalom a ne?lku?lo?ze?sbo?l e?s az e?heze?sbo?l egyszerre hu?z hasznot e?s ja?rul ahhoz hozza?. A szervezet a helyi falvakbo?l toborozza tagjait, az elhu?zo?do? konfliktus 2.5 milio? ember szaki?tott el gyo?kereito?l, tova?bb su?lyosbi?tva az e?lelemhia?nyt.
Egy a?rvasa?gra jutott fiu? Bolban, a falra rake?tahajta?su? gra?na?tveto?t firka?ltak. Fotó: Marco Gualazzini / Contrasto – World Press Photo Ko?rnyezet Environment1. di?j, egyedi. Petronella Chigumbura?t (30 e?ves) az orvvada?szok elleni Akashinga nevu?, csupa no?bo?l a?llo? egyse?g tagja?t lopakoda?sra e?s
a?lca?za?sra tani?tja?k a zimbabwei Phundundu Vadasparkban. Az Akashinga (“A ba?trak”) vado?r egyse?g egy alternati?v terme?szetve?delmi modell re?sze. Nem a helyi lakosokkal szemben, hanem velu?k egyu?tt teve?kenykedik a ko?zo?sse?g e?s a ko?rnyezet hosszu? ta?vu? ta?mogata?sa e?rdeke?ben. Az Akashinga tagjai ha?tra?nyos helyzetu? no?k, akiket ke?peznek, munkahellyel la?tnak el, hogy a helyi lakosoknak ko?zvetlen elo?nyu?k sza?rmazze?k az a?llatve?delembo?l. Ma?s mo?dszereket – pe?lda?ul azt, hogy a vada?sztro?fea?ke?rt beszedett di?jakat a terme?szetve?delemre ko?ltse?k – folyamatosan aze?rt bi?ra?lnak, mert ki?vu?lro?l jo?vo? megolda?sokat ke?nyszeri?tenek az ott e?lo?kre, az o? ige?nyeiket mello?zve. Fotó: Brent Stirton / Getty Images – World Press Photo Korunk ke?rde?sei Contemporary Issues 2. di?j, sorozat. Az e?v sajto?foto?ja di?j egyik jelo?ltje. A kolumbiai korma?ny e?s a FARC (Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Ero?k) gerillaszervezet 2016-os be?keko?te?se?t ko?veto?en a szervezet kora?bbi no?i tagjai szu?lni kezdtek. A terhesse?g e?s a gerilla e?letmo?d o?sszeegyeztethetetlennek mino?su?lt. A no?k ke?nytelenek voltak a ha?boru?t va?lasztani a gyerekek helyett: a megszu?letett gyerekeket a rokonokra hagyta?k, vagy, a?lli?to?lag, abortuszra ke?nyszeri?tette?k o?ket – a FARC tagadja ezt a va?dat. Yorladis hatodik terhesse?ge. FARC- e?veiben az elo?zo? o?t terhesse?ge megszakadt. Fotó: Catalina MartinChico / Panos Pictures – World Press Photo Vezeto? hi?r Spot News 3. di?j, sorozat. Janua?r 27-e?n egy robbano?szerekkel telepakolt mento?auto? 103 embert mego?lt, 235 ember megsebesi?tett Kabulban, Afganiszta?nban. A mento?kocsi e?szreve?tlenu?l a?thaladt egy biztonsa?gi elleno?rzo? ponton, e?s a ko?vetkezo?ne?l hia?ba azonosi?totta?k a ta?mado?t, a robbanta?st nem tudta?k megakada?lyozni. A mere?nylet ebe?dido?ben to?rte?nt a belva?rosi beva?sa?rlo? negyedben le?vo? Chicken Streetne?l. A Taliba?n va?llalta a felelo?sse?get a robbanta?se?rt, amely a legpuszti?to?bb volt az uto?bbi ho?napok civilek ellen inte?zett ta?mada?sai ko?zu?l az afga?n fo?va?rosban. A ta?lib parancsnokok ko?zo?lte?k, hogy az elleno?rze?su?k alatt le?vo? teru?leteket e?rt sokasodo? le?gicsapa?sok miatt megtorla?ske?nt fokozza?k a va?rosi ta?mada?sokat. Fotó: Andrew Quilty / Agence VU – World Press Photo Hosszu? ta?vu? munka?k Long-Term Projects 3. di?j. A képek 2013. március 31-től 2018. márcous 19.-ig készült képek. A sorozat címe Pusztulófélben. Hugo Cha?vez elno?kse?ge ideje?n, 1999-to?l 2013-ig Venezuela to?rte?nelme?nek legjelento?sebb gazdasa?gi fellendu?le?se zajlott. A ko?vetkezo? elno?k, Nicola?s Maduro la?tva?nyosan hanyatlo? orsza?got ira?nyi?t, az a?llami pe?nzszo?ra?shoz hiperinfla?cio? ta?rsul, az amerikai szankcio?k tova?bb nehezi?tik a helyzetet. A politikai feszu?ltse?get folyamatosan no?veli az e?lelmiszerek, a gyo?gyszerek e?s egye?b alapveto? cikkek egyre nagyobb hia?nya. A?llando?sultak a tiltakozo? megmozdula?sok, a gyilkossa?gok magas sza?ma alapja?n Venezuela Latin-Amerika legero?szakosabb orsza?ga. A foto?s 2013-ban, Chavez hala?lakor veszi fel a fonalat e?s belu?lro?l igyekszik elmondani egy omladozo? orsza?g to?rte?nete?t. Fotó: Alejandro Cegarra – World Press Photo Vezeto? hi?r Spot News 1. di?j, sorozat. Az e?v sajto?foto?-sorozata: Okto?ber e?s november folyama?n ko?ze?p-amerikai meneku?lo?k ezrei keltek u?tra az Egyesu?lt A?llamok fele?. A karava?n okto?ber 12-e?n indult a hondurasi San Pedro Sula?bo?l e?s ahogy elterjedt a hi?re, egyre to?bben csatlakoztak Nicaragua?bo?l, El Salvadorbo?l e?s Guatemala?bo?l. Az amerikai hata?r fele? minden e?vben, ku?lo?nbo?zo? ido?pontokban indulnak el az emberek, de az ENSZ-szervezetek szerint ekkora to?megre re?gen volt pe?lda: 7000 ember, ko?ztu?k 2300 gyerek. A meneku?lo?k embert pro?ba?lo? ko?ru?lme?nyek ko?zt haladtak, naponta ko?zel 30 kilome?tert tettek meg aka?r 30 fokna?l is nagyobb ho?se?gben. A képen: Fu?rdenek, mosnak e?s pihennek a meneku?lo?k a Rio Novillero?n a mexiko?i a Tapanatepec ko?zele?ben okto?ber 29-e?n. Fotó: Pieter ten Hoopen Hollandia/Sve?dorsza?g, Agence VU/Civilian Act – World Press Photo Hi?r General News 1. di?j, sorozat. A csaknem ne?gy e?ve tarto? jemeni polga?rha?boru? miatt legala?bb 8.4 millio? embert fenyeget az e?heze?s e?s 22 millio?an szorulnak humanita?rius segi?tse?gre. A huti felkelo?kkel szemben a jemeni korma?nyt ta?mogato? szau?di ira?nyi?ta?su? koali?cio? bloka?dot hirdetett, korla?tozta az e?lelmiszerek, a gyo?gyszerek e?s az u?zemenyag importja?t. A jemeniek to?bbse?ge ke?ptelen e?lelmiszerhez jutni, a hia?ny, a magasba szo?ko? sza?lli?ta?si ko?ltse?gek e?s egye?b mesterse?ges ella?ta?si zavarok annyira felverte?k az a?rakat. A képen Koldulo? asszony egy azzani e?lelmiszerboltna?l ma?jus 22-e?n. Fotó: Lorenzo Tugnoli / Contrasto a The Washington Post sza?ma?ra – World Press Photo Korunk ke?rde?sei Contemporary Issues 3. di?j, sorozat. Az Egyesu?lt A?llamokban naponta to?bb mint 130 ember hala?la?t okozza ka?bi?to?szer tu?ladagola?sa. Donald Trump elno?k ege?szse?gu?gyi ve?szhelyzetnek mino?si?tette az opia?tja?rva?nyt. A va?lsa?g gyo?kerei az 1990-es e?vekig nyu?lnak vissza, amikor a gyo?gyszergya?rak meggyo?zte?k az orvosokat, hogy az o?piumot e?s sza?rmaze?kait tartalmazo? fa?jdalomcsillapi?to?k nem okoznak fu?ggo?se?get. Ez vezetett az a?ltala?nosan elterjedt visszae?le?sekhez. Sokan a?tte?rtek az olcso?bb heroinra, azta?n a szintetikus drogokra, amelyek ero?sebbek e?s gyakrabban fordul elo? hala?lt okozo? tu?ladagola?suk. Veronica ?Ronnie? Elam (24 e?ves) si?rva besze?l csala?dja ka?bi?to?szer-fu?ggo?se?ge?ro?l Drexelben, Ohio a?llamban. Fotó: Philip Montgomery a The New Yorker számára – World Press Photo Hi?r General News 2. di?j, sorozat. A Kongo?i Demokratikus Ko?zta?rsasa?gban december 30-a?n ve?gu?l megtartotta?k az elno?kva?laszta?st, megtala?lta?k Joseph Kabila elno?k joguto?dja?t. A kampa?ny sora?n a tu?nteto?k, az ellenze?k ta?mogato?i to?bbszo?r o?sszecsaptak a rendo?ro?kkel. Kabila elno?k manda?tuma 2016-ban ja?rt le, azo?ta ma?r to?bbszo?r elhalasztotta?k a va?laszta?st. A nyertes Felix Tshisekedi lett, a legnagyobb ellenze?ki pa?rt, az UDPS vezeto?je. A riva?lis pa?rtok vitatta?k az eredme?nyt, a nemzetko?zi visszhang azonban kedvezo? volt, hiszen megto?rte?nt ez elso? be?ke?s hataloma?tada?s az orsza?g fu?ggetlenede?se, 1960 o?ta. A képen: Az egyik ellenze?ki jelo?lt, Martin Fayulu hi?ve a rendo?ri ko?nnyga?z elo?l meneku?l Kinshasa?ban december 19-e?n. Fotó: John Wessels / AFP – World Press Photo Hi?r General News 3. di?j, egyedi. Donald Trump, az Amerikai Egyesu?lt A?llamok elno?ke Emmanuel Macron francia elno?ko?t ke?zen fogva vezeti be munkahelye?re, az Ova?lis Iroda?ba a washingtoni Fehe?r Ha?zban a?prilis 24-e?n. Macron elno?k ha?romnapos amerikai la?togata?sa volt az elso? hivatalos a?llami la?togata?s Trump elno?kse?ge ideje?n. A ke?t elno?k meglepo?, ma?r-ma?r bizalmas testbesze?de megszegte az ilyen la?togata?sok szaba?lyait. A ke?t vezeto? kapcsolata azo?ta megromlott, Trump egy Twitter- bejegyze?sben megta?madta Macront. Fotó: Brendan Smialowski / AFP – World Press Photo Hi?r General News 3. di?j, sorozat. Beni va?rosa?t (Kongo?i Demokratikus Ko?zta?rsasa?g) to?bb mint 25 e?ve te?pa?zza a polga?rha?boru?, 2018-ban pedig su?lyos ebolaja?rva?ny is puszti?tott. A te?rse?gben sza?zna?l is to?bb az akti?v fegyveres csoportok becsu?lt sza?ma. A harcok a va?rosban e?s ko?rnye?ke?n minden ido?k ma?sodik legsu?lyosabb ja?rva?nya ideje?n sem csillapodtak. A hala?los ferto?zo? betegse?g megfe?keze?se szinte lehetetlennek bizonyult a ha?boru?s ko?ru?lme?nyek ko?zt. A kaotikus helyzet megnehezi?tette az esetek azonosi?ta?sa?t, egyes ferto?zo?tt teru?leteket alig lehetett megko?zeli?teni. A képen: : Ege?szse?gu?gyi szakdolgozo? va?rakozik egy a?lli?to?lagos ebola?s betegre az egyik kezelo?helyen Benito?l e?szakra november 7-e?n. Fotó: John Wessels / AFP – World Press Photo Korunk ke?rde?sei Contemporary Issues 1. di?j, egyedi. Pura egy 1950-es e?vekbeli ro?zsaszi?nu? kabrio?ban ko?zeli?t, hogy a szomsze?dokkal megu?nnepelje 15. szu?lete?snapja?t Havanna?ban. A quincean?era (tizeno?to?dik szu?lete?snap) a latin- amerikai la?nyokna?l a felno?tte? va?la?s, a felno?tt no?ve? va?la?s hagyoma?nyos u?nnepe. Ez a no?i a?tmeneti ri?tus hivatott tanu?si?tani a la?ny tisztasa?ga?t e?s ha?zassa?gra e?rettse?ge?t. A csala?dok rengeteget ko?ltenek, gyakran pazar mulatsa?got rendeznek. Az u?nnepelt kira?lykisasszony jelmezt o?lt, a no?ise?g elke?pzelt e?s elgondolt jelmeze?t. Kuba?ban a hagyoma?nybo?l produkcio? lett, foto?za?s, filmeze?s, gyakran foto?ko?nyv- dokumenta?cio? kapcsolo?dik hozza?. Pura quincean?era eseme?nye ku?lo?nlegesen megrendi?to? volt aze?rt is, mert egy kora?bbi agydaganat diagno?zis szerint legfeljebb 13 e?vet e?lhetett volna.. Fotó: Diana Markosian / Magnum Photos – World Press Photo Hosszu? ta?vu? munka?k Long-Term Projects 1. di?j. A sorozat2016. a?prilis 4.-től – 2018. november 17.-ig készült. Címe: Szo?li?ts el otthonro?l.
Oroszorsza?gban e?s az Egyesu?lt A?llamokban sok ifju?sa?gi program e?pu?l a hazafias, valo?ja?ban katonai nevele?sre. Az “Amerika mindenekelo?tt” vagy az “amerikaisa?g” u?zenete?t hordozza?k a ku?lo?nfe?le ta?borok e?s egyesu?letek, ahol a fiataloknak megtani?tja?k, mit jelent amerikainak lenni. Oroszorsza?gban a hazafias egyesu?letek e?s ta?borok a?llami ifju?sa?gi mozgalom kerete?ben mu?ko?dnek, ideolo?giai, valla?si e?s harca?szati oktata?ssal igyekeznek forma?lni a fiatalok jelleme?t. A foto?s ti?z amerikai ifju?sa?gi programot tekintett meg, valamint orosz iskola?kat e?s nya?ri katonai ta?borokat.
A ke?psorozat a fiatalok e?lete?re o?sszpontosi?t a jo?vo? nemzede?keibe belenevelt eszme?kro?l folytatott pa?rbesze?d kapcsa?n. A képen: Egy katonadalverseny re?sztvevo?i nevetnek a szi?nfalak mo?go?tt a 6-os sza?mu? ko?ze?piskola?ban Dmitrovban, Oroszorsza?gban. Fotó: Sarah Blesener – World Press Photo Ko?rnyezet Environment 2. di?j, sorozat. A mexiko?i Campeche a?llamban, a Yucata?nfe?lszigeten szo?ja?t termeszto? mennonita gazda?k a?lli?to?lag vesze?lyeztetik a helyi maja me?he?szek mege?lhete?se?t. A mennonita?k hatalmas fo?ldteru?let mu?velnek arrafele?. A ko?rnyezetve?do?k e?s a me?ztermelo?k szerint a genetikailag mo?dosi?tott szo?ja e?s a vegyszerek alkalmaza?sa a?rtalmas az ege?szse?gre, megferto?zi a no?ve?nyeket e?s cso?kkenti a me?z e?rte?ke?t, mert vesze?lyezteti a “bio” mino?si?te?st. A szo?jatermeszte?s egyben erdo?irta?st is jelent, mert egyre nagyobb teru?letre terjesztik ki. A képen: Ana Ham a diszno? feje?t tisztogatja, miko?zben a csala?d fe?rfi tagjai az a?llat to?bbi re?sze?t dolgozza?k fel Hopelche?nben, Campeche a?llamban. Fotó: Nadia Shira Cohen – World Press Photo Hosszu? ta?vu? munka?k Long-Term Projects 2. di?j. A képek 2013. okto?ber 8.-tól 2018. november 4.-ig készültek. A sorozat címe: A vérző ház. Mexiko?ban to?bb mint 37400 embert nyilva?ni?tottak “eltu?ntnek” a hato?sa?gok. Az eltu?nt szeme?lyek tu?lnyomo? to?bbse?ge felteheto?leg halott – a folyamatos ero?szak a?ldozata, amely 2006 o?ta 250000-ne?l is to?bb e?letet ko?vetelt. Az ero?szak eredo?je az elo?zo? elno?k, Felipe Caldero?n a?ltal indi?tott ha?boru? a befolya?sos mexiko?i drogkartellek ellen. A hadu?zenetet ko?veto?en dra?maian emelkedett a gyilkossa?gok e?s a megoldatlan eltu?ne?sek sza?ma. 2013-ban a foto?s egyik so?gora?t mego?lte?k, ma?sik ke?t so?gora eltu?nt. Ez sarkallta, hogy elkezdje dokumenta?lni a lelki, e?rzelmi megra?zko?dtata?st e?s se?ru?le?seket a saja?t csala?dja?ban e?s ma?s eltu?nt emberek csala?dja?ban. A képen:Alin Granda a szu?lo?i ha?zban Taxco?ban, Guerrero a?llamban. Alin egye?ves volt, amikor az apja eltu?nt. Fotó: Yael Marti?nez – World Press Photo Portre? Portraits 2. di?j, sorozat. A transznemu? embereket a to?bbse?gi ta?rsadalom ma is megbe?lyegzi e?s ba?ntalmazza az ege?sz vila?gon. Akadnak, akik a maga?ne?letu?kben leleme?nyes megolda?sokat tala?lnak identita?suk kifejeze?se?re. Az Egyesu?lt A?llamok e?szaknyugati re?sze?n e?lo? ido?s transznemu? no?kro?l ott ke?szu?ltek a ke?pek, ahol e?vtizedeken keresztu?l rejtegette?k no?i identita?sukat. Amy (42 e?ves) Tacoma?ban, Washington a?llamban e?l. Otthon, indula?s elo?tt mindig bo? macko?nadra?got hu?zott a no?i ruha?ra, azta?n egy sika?torban a?to?lto?zo?tt. Fotó: Jessica Dimmock a Topic számára – Wolrd Press Photo Terme?szet Nature 1. di?j, egyedi. La?bukto?l megfosztott be?ka?k igyekeznek a felszi?n fele? pete?ik ko?zo?tt. Kova?szna?ban (Keleti Ka?rpa?t-medence, Roma?nia) dobta?k vissza o?ket a vi?zbe a?prilisban. E?tkeze?si ce?lra a?ltala?ban tavasszal “aratja?k le” a be?kacombokat, amikor a hi?m e?s no?ste?ny egyedek pa?rzanak e?s pete?ket raknak. Elo?fordul, hogy a be?ka me?g e?l, amikor leva?gja?k a la?ba?t. E?vente ko?ru?lbelu?l 40 millio? dolla?rnyi be?kacombot e?rte?kesi?tenek szerte a vila?gon. Fotó: Máté Bence – World Press Photo Terme?szet Nature 1. di?j, sorozat. Az ezere?ves solyma?szat renesza?nsza?t e?li a vila?gon, leginka?bb az arab orsza?gokban tett ero?feszi?te?seknek ko?szo?nheto?en. A so?lyomfe?le?k mo?dszeres tenye?szte?se miatt visszaesett a vadon e?lo?, foglyul ejtett, gyakran aka?r vesze?lyeztetett madarakkal valo? kereskede?s. A képen: So?lyomtusko?n piheno? madarak po?ra?zon egy ta?borban Abu-Dzabi ko?zele?ben. Fotó: Brent Stirton / Getty Images a National Geographic sza?ma?ra – World Press Photo Terme?szet Nature 2. di?j, sorozat. Bob, a karibi flamingo? emberek ko?zt e?l a Hollandia?hoz tartozo? Curac?ao szigeten. Su?lyosan megse?ru?lt, amikor nekirepu?lt egy sza?lloda ablaka?nak, megmentette?k az e?lete?t, azta?n bekeru?lt Odette Doest a?llatrehabilita?cio?s ko?zpontja?ba (Fundashon Dier en Onderwijs Cariben, FDOC). Bob gondoza?sa ko?zben Odette azt tapasztalta, hogy a mada?r annyira hozza?szokott az emberekhez, hogy terme?szetes ko?rnyezete?be visszakeru?lve elpusztulna. I?gy lett belo?le a FDOC “nagyko?vete”, e?s hirdeti a szervezettel egyu?tt, hogy o?vni kell a sziget e?lo?vila?ga?t. Fotó: Jasper Doest – World Press Photo Terme?szet Nature 3. di?j, sorozat. A puma (vagy hegyi oroszla?n, kagua?r) e?lo?helye a kanadai Yukon teru?letto?l ege?szen az Andok de?li vide?ke?ig terjed – ekkora terepet a nyugati fe?lteke?n egyetlen ma?s vadon e?lo? nagytestu? emlo?s sem mondhat maga?e?nak. Sivatagto?l kezdve pre?rin keresztu?l erdo?kig e?s ho?fo?dte hegyekig ba?rhol mege?l, de jellemzo?en fe?le?nk e?s keru?li az embert. A vila?gon a?lli?to?lag Patago?nia chilei re?sze?n a Torres del Paine nemzeti park te?rse?ge?ben a legnagyob a puma “ne?psu?ru?se?g”. A puma lesbo?l ta?mado? ragadozo?, egy o?ra?n keresztu?l vagy me?g hosszasabban cserke?szi be a zsa?kma?nyt, mielo?tt lecsap. A Torres del Paine vide?ke?n e?lo? puma fo? ta?pla?le?ka a tevefe?le?k csala?dja?ba tartozo?, a la?ma ta?voli rokona?nak tekintheto? guanako?. Fotó: Ingo Arnd / National Geographic – Wolrd Press Photo Sport Sports 3. di?j, egyedi.Claressa Shields olimpiai bajnok (jobbra) e?s Hanna Gabriels bokszme?rko?ze?se a Masonic Temple-ben Detroit-ban (Michigan a?llam, USA) ju?nius 22-e?n. Az elso? menetben kiu?to?tte?k Shieldst – pa?lyafuta?sa sora?n elo?szo?r -, de ve?gu?l egyhangu? do?nte?ssel o?t hirdette?k ki gyo?ztesnek. Shields az elso? amerikai no?i o?ko?lvi?vo?, aki olimpiai aranyat nyert, e?s az amerikai o?ko?lvi?vo?k ko?zu?l o? az elso?, akit ke?t egyma?st ko?veto? olimpia?n diadalmaskodott. Eddig o?sszesen egyszer szenvedett verese?get, 2012-ben Savannah Marshall brit vila?gbajnokto?l. Fotó: Terrell Groggins – Wolrd Press Photo Sport Sports 1. di?j, sorozat. Ira?nban a no?k csak megszori?ta?sokkal le?phetnek be a futballstadionokba. Ma?rcius 1-je?n Gianni Infantino, a FIFA elno?ke Hassan Rouhanival, Ira?n elno?ke?vel ta?rgyalt az u?gyro?l. Ju?nius 20-a?n egy rendelkeze?s leheto?ve? tette, hogy kiva?lasztott no?i csoportok bele?pjenek a tehera?ni Azadi stadionba. Az engede?ly csak nemzetko?zi me?rko?ze?sekre vonatkozott e?s ke?so?bb vissza is vonta?k. November 10-e?n a FIFA elno?ke elment egy AFC-kupa me?rko?ze?sre Tehera?nba e?s la?tni szerette volna, hogy no?ket is beengednek. Ne?ha?ny no? ve?gu?l bemehetett, de a to?bbse?gnek megtiltotta?k.Fotó: Forough Alaei – World Press Photo
folytatás

Legkedveltebb hírek
Hétfőn nem sikerült megválasztani, pénteken igen
2020-07-03 14:12:00 | Hozzászólások: 0 | Index.hu - Belföld
Az augusztusi Magyar Kupa döntője előtt pályafutásának legszebb pillanataival emlékeznek a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóra a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában
2020-07-03 13:59:54 | Hozzászólások: 0 | Népszava
A főpolgármester szerint az elfogadott költségvetés tönkreteszi a magyar önkormányzatokat
2020-07-03 13:43:00 | Hozzászólások: 0 | Index.hu - Belföld
Először viselt nyilvános eseményen az orrát és száját eltakaró maszkot Angela Merkel német kancellár ? írta meg a Spiegel
2020-07-03 13:34:35 | Hozzászólások: 0 | 24.hu
Tipp: Kattints a képre a következő hír megtekintéséhez